تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 03 خرداد ماه 1399

ثبت نام کامل حضوری (پرداخت هزینه) : 01 خرداد ماه 1399

ثبت نام کامل غیرحضوری (پرداخت هزینه) : 04 خرداد ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 16 خرداد ماه 1399